Right Black Tortoise Shell Bracket Symbol ⦘

From Symbol Copy