Right Tortoise Shell Bracket Symbol 〕

From Symbol Copy