Right White Corner Bracket Symbol 』

From Symbol Copy